Hva er bioenergi?

Bioenergi er energi som kommer direkte eller indirekte fra forskjellige typer biologisk materiale, f.eks planteproduker, gjødsel, skogsavfall og annet biologisk avfall. Kort forklart er det bioenergi i alt som kan råtne. Vi har utnyttet energien fra biomasse i tusenvis av år ved å brenne ved til oppvarming og matlaging.

Biomasse dannes ved at planter og trær utnytter energien fra sollyset gjennom fotosyntese ved å produsere plantemateriale fra CO2 og vann. Energi fra biomasse er derfor foredlet solenergi, og er en fornybar ressurs. Biomasse er energifullt fordi det består av blant annet karbon og hydrogen. Mengden av karbon og hydrogen avgjør hvor energifull biomassen er.

Ved, flis, torv, halm, bark, gjødsel og biogass er eksempler på ubehandlet biomasse. For å gjøre biomassen mer håndterlig for forbrenning, lagring og transport, behandles ofte biomasse ved at råstoffet blir hogd, kvernet eller malt til flis og tørket. Flis, briketter, pellets og flytende biobrensel er eksempler på foredlet biomasse. Råstoff kan være avfallsvirke fra sagbruk og tre-bearbeidende industri, bark fra skogsindustrien, skogsflis og halm.

Ressurser globalt

Biomasse er en fornybar ressurs dersom man bare utnytter den årlige tilveksten. Det finnes store mengder biomasse i verden, og den årlige tilveksten er på 660.000 TWh/år. Det er ikke realistisk eller ønskelig å utnytte all tilvekst, men potensialet er betydelig. I dag produseres ca 15.000 TWh fra biomasse, som tilsvarer 15% av verdens totale energibruk. Mesteparten av denne energien blir produsert lokalt fra ubehandlet biomasse til oppvarming og matlaging. (kilde NFE)

Ressurser i Norge

I Norge er den totale tilveksten av biomasse på ca 425 TWh/år (kilde Store Norske Leksikon). I dag utnyttes kun 15 TWh/år (5% av total årlig energibruk), men det er realistisk å anta at dette tallet kan økes til 35 TWh/år.

Hvordan utnyttes bioenergi?

Biomasse utnyttes i hovedsak til oppvarming og matlaging og er den viktigste energikilden for omtrent halvparten av jordens befolkning. Den enkleste form for utnyttelse er bålbrenning og blir mye brukt i utviklingsland. I industriland blir uforedlet biomasse som ved brukt i ovner og peiser. Foredlet brensel blir som regel benyttet til oppvarming i større forbrenningsanlegg. I tillegg benyttes noe flytende biobrensel som drivstoff.