Hva er naturgass?

For flere hundre millioner år siden ble rester etter døde planter og dyr fra urtiden utsatt for et enormt trykk uten lufttilførsel og omdannet til kull, olje og gass. Kull, olje og gass er derfor via fotosyntese omdannet solenergi, men regnes som ikke-fornybart siden omdannelsen tar flere millioner år. Kull, olje og gass består for det meste av karbon og hydrogen og er derfor meget energifullt. Gass inneholder mer hydrogen enn olje. I tillegg er det meget små forekomster av svovel og tungmetaller i gass.
Den ubehandlede gassen som kommer fra Nordsjøen kalles rikgass. Den er en blanding av “våtgass” og “tørrgass”. Tørrgass er mer kjent som naturgass og består i all hovedsak av 60-95% metan. Naturgass fraktes ofte i rørledninger.

Våtgass

Våtgass består i hovedsak av gassene etan, propan, normal- og isobutan og nafta i forskjellige mengder. En undergruppe av våtgassen er LPG (Liquefied Petroleum Gas), som består av en blanding av propan og butaner. Disse gassene fraktes i tank (skip eller tankbil).

Ressurser globalt

Naturgass er en ikke-fornybar ressurs. Mesteparten av naturgassreservene finnes i tidligere Sovjetunionen (underkant av 40%) og ca 33% er lokalisert i Midt-Østen. Siden 1970 har stadig nye gassfunn ført til en jevn økning i verdens gassreserver, men siden 1994/95 har produksjonen vært større enn nye funn, og reservene er blitt noe redusert. Totalt i hele verden er det forventet at gassressursene med dagens forbruk og teknikk vil vare i 60 år.

Ressurser i Norge

På den norske kontinentalsokkelen er de forventede gassressurser (både oppdagede, uoppdagede og utnyttede) på noe over 7,0 milliarder Sm3 oljeekvivalenter som tilsvarer ca 0,8% av de totale reservene i verden. Det er produsert i alt 0,73 milliarder Sm3 oljeekvivalenter dvs. tilsvarende 10% av de totale ressurser.

Hvordan utnyttes energien i naturgass?

Naturgass har to hovedanvendelser: utnyttelse av energi og kjemisk omdannelse av naturgass til andre produkter (for eksempel metanol) som brukes som råstoff i andre produksjonsprosesser. Energien i gassen kan utnyttes direkte til oppvarming og matlaging, til industriformål, til transport og til å lage elektrisitet i et gasskraftverk

1 Comment

Matte Naturfag · 9. mai 2017 at 19:13

[…] https://eis.no/energikilder/gass/ […]