Hva er vannkraft?

Vann i bevegelse inneholder store mengder energi. Du kan se de enorme kreftene i sving når du ser på et fossefall. Det er vannet som faller fra et høyereliggende område til et lavereliggende område som lager disse kreftene.

Drives av sola

Vannets kretsløp drives direkte av solenergi. Når solen varmer opp vannet i hav og overflatevann, skjer det en fordamping og vannet stiger i form av vanndamp. Vannet har nå fått stillingsenergi. Når vanndampen når høyere luftlag og blir nedkjølt, faller vannet ned i form av regn, hagl eller snø. Vannet renner naturlig mot laveste nivå og transporteres på jordoverflaten i bekker og elver, og når til slutt havet hvor det igjen fordamper.

Ressurser globalt

Vannfall er en fornybar ressurs, og potensialet i verden er enormt. Flere faktorer, som hensyn til befolkning og miljø i aktuelle utbyggingsområder, begrenser mulighetene for å utnytte disse ressursene. Vannfall er den eneste av de fornybare ressursene som i dag utnyttes i storskala elektrisitetsproduksjon, og den dekker i dag ca. 3% av verdens energibehov og i underkant av 20% av verdens elektrisitetsproduksjon. Store deler av ressursene finnes i områder langt fra bosetninger. Mesteparten av de uutnyttede vannkraftressurser finnes i det tidligere Sovjetunionen og i utviklingslandene.

Ressurser i Norge

I Norge faller det gjennomsnittlig 1400 mm nedbør i året. Det er ca. 4000 vassdrag i Norge. Ca. 30% av vassdragene er berørt av vannkraftutbygging, og sju av landets ti høyeste fosser er utbygd. Vi er verdens sjette største vannkraftprodusent.

Den totale teoretiske vannfallsenergien i Norge er beregnet til ca. 600 TWh/år mens potensialet i dag er beregnet til å være ca. 187 TWh/år. I perioden 1970-1999 ble det produsert i gjennomsnitt vel 118 TWh/år. Vannkraft utgjør ca 96 % av kraftproduksjonen i Norge, og er en viktig ressurs for landet.

Hvordan utnyttes energien i vannfall?

Energien i vannfall utnyttes i dag stort sett til å produsere elektrisitet. Før i tiden ble også vannfall utnyttet til møller.